آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زنبور

زنبور

زنبور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، یـعـنـی لشکری در آنجا جمع می‌شود. اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانۀ تو جمع شده است، یـعـنـی با…

حشره

حشره .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از بینی تو کرم و یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از دهانت کرم یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی یکی از زنانت را در اثر مرگ یا طلاق از دست…
متن دوم