آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زمین

زمین – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زمین، خودش را گسترده و بزرگتر کرده است، تعبیرش این است که عمر صاحب زمین طولانی می‌شود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمینی سرگشته و حیران شده‌ای و در آنجا از زمین گل درآمده بود،…

ریگ

ریگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریگ، منفعت و مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی ریگ می‌خوری یا جمع می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال جمع می‌کنی. اگر ببینی سنگریزه به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به…

خاک

خاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاک، پول می‌باشد (فرقی نمی‌کند که کم باشد یا زیاد).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می‌آوری. اگر ببینی خانۀ کسی را جارو…
متن دوم