آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زمستان

سرما

سرما (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرما، رنج و ضرر و زیان می‌باشد.اگر در خواب ببینی سردَت شده است، تعبیرش این است که…

زمستان

زمستان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زمستان، «پادشاه» می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان باشد و خوابِ زمستان را ببینی، طوریکه سرمای آن شدید نباشد، تعبیرش رسیدن به خواسته و افزایش عزت و شرف می‌باشد، و همچنین رسیدن قوت و کمک…

برف – سایر موارد

سایر موارد امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی هم «رعد» وجود دارد و هم برف می‌بارد و هوا نیز تاریک است، تعبیرش این است که «پادشاه» ستمگری حکومت خواهد کرد (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرهای برف عبارتند از: 1- رزق و روزی 2- زندگانی 3- مال…
متن دوم