آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زغال

زغال

زغال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زغال، مال حرام می‌باشد.اگر در خواب ببینی از جائی زغال برداشته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری .اگر ببینی لباس یا بدن تو با زغال سیاه شده است، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و…

خاکستر

خاکستر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاکستر، مال و اموال باطلی است که از«پادشاه» برای کسی به جا می‌ماند.اگر در خواب ببینی خاکستری که جمع کرده‌ای نابود شده و از بین رفته است، تعبیرش این است که از پادشاه مال و اموالی جمع می‌کنی که برای تو…
متن دوم