آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زردک

هویج (زردک،گزر و …)

هویج (زردک،گزر و ...) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هویج، غم و اندوه می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: دیدن هویجی که با گوشت پخته شده است تعبیر بهتری دارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هویج داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که…
متن دوم