آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زدن

لگد زدن

لگد زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی لگد زده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز او بد می‌شود.اگر ببینی قاطر یا اسبی به تو لگد زده است، تعبیرش این است که کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی…

گرز

گرز چوب یا میله‌ای که یک سر آن ضخیم‌تر است و در جنگ و دعوا به کار می‌رود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گرز، مردی راست و درست‌ می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش حرفی سخت و تلخ می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرز تو…

زدن

زدن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را با چوب می‌زند، تعبیرش این است که به خاطر مرد بددین و منافق و دوروئی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.اگر در خواب ببینی کسی با کلوخ تو را زده است، تعبیرش این است که سود و منفعتی به دست…
متن دوم