آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زدن مو سر

مو – زدن مو

زدن مو ● ساق: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موهای ساق را زده‌ای، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود . ● ساعد: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می‌شوی.…
متن دوم