آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زخم

سریشم

سریشم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سریشم داری، تعبیرش این است که به اندازه آن برای عیال و زن خودت غم و غصه می‌خوری(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی چیزی را با سریشم چسبانده‌ای، یـعـنـی کارهای محکم و اساسی انجام می‌دهی. سریشم

پزشک

پزشک ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر انسان درستکاری باشی و در خواب ببینی که پزشکی و طبابت می‌کنی، تعبیرش راه آخرت و دینداری می‌باشد، ولی اگر بدکردار هستی تعبیرش تندرستی و کسب معیشت زندگانی می‌باشد.اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر…
متن دوم