آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زخم سلاح

زخم سلاح

زخم سلاح ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، تعبیرش این است که زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با تیر زده است، یـعـنـی بوسیلۀ…
متن دوم