آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریگ

ریگ

ریگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریگ، منفعت و مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی ریگ می‌خوری یا جمع می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال جمع می‌کنی. اگر ببینی سنگریزه به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به…
متن دوم