آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریواس

ریواس

ریواس ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریواس، غم و اندوه می‌باشد.اگر در خواب ببینی ریواس داشته‌ای و از آن خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ریواس ترش خورده‌ای، یـعـنـی…
متن دوم