آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریش کوتاه

ریش – اندازۀ ریش

اندازۀ ریش حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت کوتاه و کم می‌باشند، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود یا اگر ناراحت و غمگین باشی، از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ریش‌های تو مثل ریش‌های…
متن دوم