آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریشه های خوراکی

شلغم

شلغم تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شلغم، غم و اندوه می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر شلغم پخته بهتر از خام می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی شلغم می‌دهی، یـعـنـی باعث زحمت کسی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلغم را از خودت…

ترب

ترب ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ترب، غم و اندوه است، مخصوصاًً اگر ببینی از آن می‌خوری، که در این صورت به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه خواهی شد.اگر در خواب ببینی کسی به تو ترب می‌دهد، تعبیرش این است که آن شخص باعث غم و اندوه…
متن دوم