آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریشه درخت

درخت – اجزاء درخت

اجزاء درخت ● ریشه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ریشۀ درخت، موافقت و تسلیم «صاحب درخت» در دین می‌باشد. اگر ببینی ریشه‌های درخت قوی و محکم هستند، یـعـنـی صاحب درخت زکوت مال خود را به طور کامل می‌دهد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، زکوت را…
متن دوم