آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریاضیات

کتاب

کتاب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتابی می‌خوانی، تعبیرش این است که راه دینداری را انتخاب می‌کنی و کارهای بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش پیدا می‌کند. ● فقه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب فقه می‌خوانی، یـعـنـی از…
متن دوم