آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روی بام

بام – روی بام

روی بام تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی پشت بام خانه‌ای هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی بدست می‌آوری و کار تو رو به راه می‌شود، ولی اگر خانه نا آشنا بود، یـعـنـی به اندازه بلندی بام با زنی با قدر و منزلت…
متن دوم