آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روغن

روغن

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن، مال و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است، ‌‌‌‌‌ ولی اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب روغن غم و اندوه می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن و…
متن دوم