آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روغن زیتون

زیتون – خوردن زیتون

خوردن زیتون جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زیتون تلخ و شور را با نان می‌خوری، تعبیرش این است که با رنج و سختی به مقداری سود و منفعت اندک می‌رسی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی زیتون سیاه می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی(دفع بلا و…

روغن زیتون

روغن زیتون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن زیتون علم و دانش و حکمت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مال و نعمت و خیر و برکت است .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روغن زیتون را تصفیه و صاف می‌کنی و از آن می‌خوری، تعبیرش…
متن دوم