آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روغنی شدن بدن

روغن – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی همۀ بدن تو روغنی شده است، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع)…
متن دوم