آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روشن کردن چراغ

چراغ – روشن کردن چراغ

روشن کردن چراغ جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با آتش‌زنه چراغ را روشن می‌کنی، تعبیرش این است که اگر ازدواج کرده‌ای، از زنت صاحب فرزند می‌شوی، یا اگر غریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، و یا اگر سفر کرده‌ای داری، به…

چراغ

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب چراغ، خدمتکار خانه است،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش «کدبانو»می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم