آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روشن کردن عود

عود – روشن کردن عود

روشن کردن عود ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار خودت عود دود کرده‌ای، تعبیرش این است که مردم به تو آسایش و راحتی می‌رسانند، در جائی دیگر نیز می‌گوید تعبیرش این است که شغلی را یاد می‌گیری و از آن سود و منفعت به دست می‌آوری و با مردم…

عود

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عود، مردی لطیف و زیبا می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی عود خام داری، تعبیرش این است که«پادشاه» چیزی به تو عطا می‌کند و هر چه عود بیشتر باشد تعبیرش این است که سود و منفعت بیشتری…
متن دوم