آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روشنی شمع

شمع – روشنی و خاموشی

روشنی و خاموشی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمعی را روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که عزت و کامیابی و بهره‌مندی و نعمت تو افزایش می‌یابد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر«پادشاهی» در خواب ببیند که با استفاده از آتش‌زنه شمع یا چراغی را…
متن دوم