آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روشنایی

صبح

صبح ابن سیرین می‌گوید: تعبیر صبح، قوت و توان مردم آن سرزمین می‌باشد.اگر در خواب ببینی "صبح صادق" دمیده و روشن شده است، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین ایمن می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بعد از روشنی تاریک شد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی…

سایه

سایه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایه، بزرگی و هیبت است. تعبیر سایه کوچک، «پادشاه» می‌باشد.تعبیر خواب سایۀ دیوار به دست آوردن عزت و بزرگی از شخصی بزرگ است که معیشت و مایحتاج زندگانی خودت را در پناه او بدست می‌آوری.تعبیر خواب سایۀ درخت…
متن دوم