آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روشنائی آتش

آتش – روشنائی آتش

آتش - روشنائی آتش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای روشنایی آتش روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که مسئله‌ای را با دلیل و منطق بیان می‌کنی و روشن می‌سازی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور…
متن دوم