آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رودخانه

وزغ

وزغ تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی، یـعـنـی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.اگر ببینی وزغ را کشتی و گوشتش را…

ماهی

ماهی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازۀ زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد، جابر مغربی نیز…

قنات

قنات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جائی قنات کنده‌ای، تعبیرش بر مردم خودت مکر و حیله درست کرده و ترتیب می‌دهی(البته این تا وقتی است که آب پدیدار نشده است)، ولی اگر ببینی قنات کنده‌ای و آب پدیدار شده است و به آب رسیده باشی و جاری…

رودخانه – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آب رودخانه زیادتر شده است، تعبیرش این است که اموال وزیر زیادتر می‌شود. اگر ببینی آب رودخانه به زمین فرو رفته است و هیچ چیزی از آن باقی نمانده است، یـعـنـی آن سرزمین دچار عقوبت الهی…

رودخانه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رودخانه بزرگ، مردی بزرگ می‌باشد ‌‌‌‌‌و هر چه رودخانه بزرگ‌تر و صاف‌تر باشد، بزرگی و منزلت و دینداری آن مرد بیشتر می‌باشد در غیر اینصورت ظالم‌تر و«فاسق‌تر» است،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:…

چشمه

چشمه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چشمه زلال و گوارا، شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد و بخشنده می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فِیهَا عَیْنٌ جَارِیَةٌ _ در آن چشمه‌ای روان است (غاشیه-12)، ولی اگر آب چشمه تیره و ناخوشایند باشد، یـعـنـی…

پل

پل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پل،«پادشاه» یا مرد بزرگی است که مردم به وسیلۀ او به خواسته‌هایشان می‌رسند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از روی پل گذشته‌ای، تعبیرش این است که…
متن دوم