آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب روباه

شغال

شغال ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شغال جنگ می‌کنی، تعبیرش این است که با بستگانت خصومت و دشمنی می‌کنی.تعبیر خواب گوشت و مو و استخوان شغال، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی گوشت شغال می‌خوری، یـعـنـی بیماری تو بهبود پیدا می‌کند یا…

روباه – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روباهی را گرفتی یا به دست آورده‌ای، یا اینکه کسی آن را به تو داده‌ است، تعبیرش این است که با زنی دروغگو و فریبنده ازدواج کرده یا اینکه بین تو و چنین زنی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود . اگر…

روباه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روباه، مرد خیانتکار و شرور و فریبنده و مکار یا زن و «کنیزک» دروغگویی از بستگان می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش شخصی دروغگو است . تعبیر کلی
متن دوم