آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رنگ گلیم

گلیم

گلیم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلیم، شخصی دیندار و بزرگ می‌باشد.  ● گلیم سبز: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب گلیم سبز ببینی، تعبیرش زنی باحجاب است. ● گلیم قرمز: اگر در خواب گلیم قرمز ببینی، تعبیرش زنی خوش‌گذران می‌باشد. ●…
متن دوم