آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رنگ چهره

چهره

رنگ چهره ● قرمز: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری . ● زرد: امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رنگ مرد زرد، کسی که است که به او…
متن دوم