آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رنگ چشم

چشم – رنگ چشم

رنگ چشم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم آبی، «بدعت» می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چشم‌های سیاه تو آبی شده است، یـعـنـی حال و روز تو بد و دگرگون می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم شهلا، فرزند می‌باشد. رنگ چشم

چشم

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم، بینائی و بصیرت می‌باشد که به وسیلۀ آن راه پیدا شده و هدایت انجام می‌شود، و همچنین تعبیر هر دو چشم، دو فرزند است. تعبیر کلی
متن دوم