آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رنگ قبا

قبا – رنگ قبا

رنگ قبا ● سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبای سفید پوشیده‌ای، تعبیرش روشنائی می‌باشد. ● زرد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قبای زرد پوشیده‌ای، تعبیرش بیماری می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری). ● قرمز: ابراهیم کرمانی…
متن دوم