آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رنگ سفید

رنگ سفید

رنگ سفید ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سفید بودن لباس و غیره، درستی و پاکی دین و ایمان می‌باشد. رنگ سفید
متن دوم