آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رفو کردن

رفو کردن

رفو کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رفو کردن لباس یا چیزهای دیگر، جنگ و دشمنی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر رفوگر، شخصی است که جنگ و دعوا دارد و در بحث و جدل با هر کسی درمانده می‌شود و سعی می‌کند که کار خودش را درست کند و از…
متن دوم