آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رفتن داخل کوه

کوه – رفتن داخل کوه

رفتن داخل کوه جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد درۀ کوهی شده‌ای، تعبیرش این است که زندانی می‌شوی یا اینکه از دنیا می‌روی.اگر ببینی در کوه سوراخی وجود دارد و داخل آن رفته‌ای، یـعـنـی از راز «پادشاه» باخبر می‌شوی، ابن سیرین نیز…
متن دوم