آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رفتن حشره در گوش

گوش – رفتن حشره در گوش

رفتن حشره در گوش تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مگس در گوش تو رفته است، تعبیرش این است که شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می‌زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه در گوش تو فرو رفته و دچار ناراحتی و…
متن دوم