آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رفتن به بهشت

بهشت -منع از بهشت

منع از بهشت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بهشت اقامت کرده‌ای، ولی نگذاشتند در آنجا بمانی، تعبیرش این است که به فساد و گناه تمایل داری.اگر ببینی درِ بهشت به روی تو بسته شده است، یـعـنـی پدر و مادرت از تو ناراضی هستند.اگر ببینی در…

رفتن به بهشت

رفتن به بهشت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به طرف بهشت می‌روی، تعبیرش این است که همواره در راه حق و حقیقت خواهی بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تا نزدیک بهشت آمدی، ولی داخل نرفتی و بازگشتی، یـعـنـی تا حد مرگ بیمار می‌شوی ولی…
متن دوم