آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رفتار و اندام مثل خر

خر – رفتار و اندام مثل خر

رفتار و اندام مثل خر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مانند خر می‌روی، تعبیرش این است که دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر…
متن دوم