آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رفتار مثل سگ

سگ – رفتار و اندام مثل سگ

رفتار و اندام مثل سگ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل سگ دم داشته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال حرام به دست می‌آوری و مردم تو را سرزنش می‌کنند .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی "مانند سگ" مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی،…
متن دوم