آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رعد

صاعقه

صاعقه صاعقه یعنی برقی که از ابر به زمین برخورد می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از ابر صاعقه به زمین می‌خورد، تعبیرش این است که به اندازه آن مردم آنجا دچار زحمت و سختی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَیُرْسِلُ…

رعد

تعبیر کلی رعد یعنی "صدای" برق حاصل از برخورد ابرها با یکدیگر. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب رعد، ترس از مقام و مسئول یا مردم عادی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر رعد خیلی شدید باشد، تعبیرش این است که بانگ و هیبت «پادشاه» در آن…
متن دوم