آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رعد و برق

رعد و برق و باران

رعد و برق و باران جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر…

رعد

تعبیر کلی رعد یعنی "صدای" برق حاصل از برخورد ابرها با یکدیگر. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب رعد، ترس از مقام و مسئول یا مردم عادی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر رعد خیلی شدید باشد، تعبیرش این است که بانگ و هیبت «پادشاه» در آن…

برق

برق منظور از برق در اینجا "نور" حاصل از برخورد ابرها با یکدیگر می‌باشد.  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برق، خزانه‌دار «پادشاه» می‌باشد.اگر در خواب ببینی برق را از هوا یا ابر گرفته‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که در آن خیری وجود…
متن دوم