آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رختخواب

رختخواب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رختخواب، زن می‌باشد و خوب و بد آن به زن برمی‌گردد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش حاکمیت و تن‌آسائی می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ... _ در حالی…

تخت

تخت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی تختی نشسته‌ای که چیزی رویش پهن نکرده‌اند، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.اگر ببینی تخت شکست و افتاد، یـعـنـی از جاه و مقام و بزرگی افتاده و حال و روز تو بد می‌شود.اگر ببینی روی تخت یا…

بالش

بالش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بالش، برای بینندۀ خواب خدمتکار می‌باشد.حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در بستر تو بالش‌هایی قرار گرفته است، تعبیرش خدمتکاران می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَنَمَارِقُ…
متن دوم