آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رختخواب کثیف

چرک و کثیفی – رختخواب کثیف

رختخواب کثیف ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رختخواب تو کثیف و پاره می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو کثیف و پلید و بداخلاق و ناسازگار خواهد شد.اگر ببینی لحاف تو چرکین و کثیف است، یـعـنـی زن تو زبان دراز و گستاخ خواهد بود.اگر ببینی…

آلودگی – رختخواب کثیف

رختخواب کثیف ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رختخواب تو کثیف و پاره می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو کثیف و پلید و بداخلاق و ناسازگار خواهد شد.اگر ببینی لحاف تو چرکین و کثیف است، یـعـنـی زن تو زبان دراز و گستاخ خواهد بود.اگر ببینی…
متن دوم