آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب راسو

راسو

راسو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب راسو، شخص دزد می‌باشد.اگر در خواب ببینی راسو وارد خانه یا مغازه شده است، تعبیرش این است که دزد وارد آنجا می‌شود و چیزی میدزدد.اگر ببینی از گوشت راسو می‌خوری یا عضوی از اندام او را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی…
متن دوم