آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ذکر و تسبیح

صوفی شدن

صوفی شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صوفی شده‌ای و با صوفی‌ها در خانقاه مجاور گشته‌ای و اعتکاف کرده‌ای، تعبیرش این است که دست از دنیا می‌کشی و به کار آخرت خودت مشغول می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس صوفی‌ها را…

ذکر و تسبیح

ذکر و تسبیح ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تسبیح می‌کنی، تعبیرش این است که در برابر فرمان الهی مطیع و فرمانبردار هستی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .اگر در خواب ببینی با خودت تسبیح داری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی،…
متن دوم