آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دیدن عالم

عالِم- دیدن عالم

دیدن عالم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب هر یک علما و فضلا و زاهدان و... را ببینی، یـعـنـی کارهای خوب و نیک انجام می‌دهی و عبادت و بندگی خدا را بجا می‌آوری و به اندازه و مرتبه آن کسی که در خواب دیده‌ای عالم می‌شوی و علم کسب می‌کنی، زیرا…
متن دوم