آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دُم

طاووس

طاووس حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طاووس، زنی مفسد می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طاووس نر داری ، تعبیرش این است که از«پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی…

دُم

دُم ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دم خر در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری‌‌‌‌‌ ولی اگر در دست خودت دم حیوان "حرام گوشتی" را ببینی، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست خواهی آورد.امام صادق (ع)…
متن دوم