آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دوشاب (نوعی شیرۀ انگور یا خرما)

شیره – دوشاب (نوعی شیرۀ انگور یا خرما)

دوشاب (نوعی شیرۀ انگور یا خرما) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دوشاب، مال و سود و منفعت می‌باشد، ولی نه خیلی زیاد.اگر در خواب ببینی دوشاب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم