آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دوستی

گردن – دست در گردن

دست در گردن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست خودت را گردن کسی انداخته بودی و نمی‌دانستی که آن شخص زنده است یا مرده، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست خودت را دور گردنت حلقه کرده‌ای…

عاشق شدن

عاشق شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عاشق کسی شده‌ای، تعبیرش این است که نیازمند و حریص می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی عاشق چیز حرامی شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد می‌شود .اگر ببینی از معشوق خودت به کام دل رسیده و کامیاب شدی،…

دست در گردن

دست در گردن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست خودت را گردن کسی انداخته بودی و نمی‌دانستی که آن شخص زنده است یا مرده، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست خودت را دور گردنت حلقه کرده‌ای…
متن دوم