آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دوستی یا صدقه

کافر – دوستی یا صدقه

دوستی یا صدقه جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با کافر ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که باید از انجام گناه توبه کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به کافری فقیر و تنگدست خیرات و صدقه می‌دهی، یـعـنـی دشمن خودت را در انجام کاری یاری…
متن دوم