آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دوستی با شیطان

دوستی و صحبت و… با شیطان

دوستی و صحبت و... با شیطان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شیطان ارتباط و مصاحبت برقرار کردی، تعبیرش این است که گناه بزرگی انجام می‌دهی .اگر ببینی با شیاطین صحبت می‌کنی، یـعـنـی با دشمنان افراد درستکار متحد خواهی بود و خداوند…
متن دوم