آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دود

زغال

زغال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زغال، مال حرام می‌باشد.اگر در خواب ببینی از جائی زغال برداشته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری .اگر ببینی لباس یا بدن تو با زغال سیاه شده است، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و…

دود – آتش و دود

آتش و دود ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه…

خاکستر

خاکستر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاکستر، مال و اموال باطلی است که از«پادشاه» برای کسی به جا می‌ماند.اگر در خواب ببینی خاکستری که جمع کرده‌ای نابود شده و از بین رفته است، تعبیرش این است که از پادشاه مال و اموالی جمع می‌کنی که برای تو…

تنور

تنور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تنور ، رئیس و بزرگ و مردِ صاحب‌خانه می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش«کدبانو» است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تنوری در اختیار تو می‌باشد، تعبیرش درستی و رو به راه شدن سرپرستی…
متن دوم